ul.Grodzka 47, Wałbrzych
+(48)607 657 698
Ewelina.Klich@Interia.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej firmie, dlatego informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz.1000)

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie danych przekazywanych do Zakładów Ubezpieczeń są Zakłady Ubezpieczeń. Dane osobowe przetwarzane są Zakładom Ubezpieczeń przez nasze Biuro Ubezpieczeń z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 47. Można się z nami kontaktować się pisząc na adres Administratora Danych na adres e-mail: ewelina.klich@interia.pl

Biuro Ubezpieczeń Ewelina Klich dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wiedzą i wykwalifikowanym personelem a także podjęło skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia;
 2. Realizacji usługi likwidacji szkód;
 3. Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez nasze biuro;
 4. Prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez naszą firmę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (Zakładami Ubezpieczeń);
 5. Dochodzenia roszczeń;
 6. Archiwizacji danych;
 7. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji;
 9. Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 10. Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na firmie (np. rozliczenia podatkowe).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 1. Udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy (zawarcia umowy ubezpieczenia, likwidacji szkody);
 2. Udzielone przez Państwa zgody na kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu (SMS);
 3. Konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania, wyszukanie najlepszej oferty);
 4. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa);
 5. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych np. takich jak obowiązek udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski;

Oprócz Zakładów Ubezpieczeń Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w związku ze zleconymi przez naszą firmę działaniami realizowanymi w na rzecz naszej firmy np.:
  1. Firmom kurierskim i pocztowym (w tym obsługujących skrytki pocztowe), które będą dostarczać przesyłki do Państwa i firm z nami współpracującymi (w wypadku zaistnienia takiej potrzeby);
  2. dostawcy poczty email (w wypadku potrzeby komunikowania się z Państwem z wykorzystaniem poczty elektronicznej);
  3. kancelariom prawnym, którym nasza firma zleciła np. prowadzenie postępowania;
  4. firmie księgowej;
 2. Podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
 3. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nasze Biuro zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Okres przez jaki są świadczone usługi na Państwa rzecz;
 2. Przepisy prawa, które mogą obligować naszą firmę do przetwarzania danych przez
  określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
 3. Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych;
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
 2. Sprostowania danych;
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 6. Przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę ewelina.klich@interia.pl